Sökresultat

Produkte

Grupper

Sökningen gav inget resultat

Upp

Alt text

Kylskåpsrengöring​

Kylskåpsrengöring desinficerar kylskåp och frysar. Det är särskilt effektivt mot bakterier, mögel och jästsvampar. Rengör och tar effektivt bort lukt från bakterier. Är varken skadligt för djur eller människor. Förvaras oåtkomligt för barn.

Bruksanvisning: Spraya invändigt i kylskåp eller frysar. Torka sedan av med en trasa efter att det har verkat i 15 minuter. Du behöver bara tvätta av med vatten om livsmedel kommer i direkt kontakt med den rengjorda ytan.

Beskrivning: Innehåller: <5 % zwitterjoniska- och icke-joniska tensider. Innehåller även: vatten, isopropylalkohol och kvartära ammoniumföreningar.

Alt text

Ugnsrengöring​

Ugnsrengöring är ett rengöringsmedel som är speciellt utformat för ugnar och kol- eller gasgrillar. Det löser effektivt upp fett och fastbrända matrester i ugnen och fungerar även väl för rengöring av grillar och bakplåtar.

Bruksanvisning: Värm upp ugnen till max 50 °C och låt svalna av i 10–15 min. Spraya ut ugnsrengöringen i ett jämnt tunt lager på ytan som du vill rengöra. Låt medlet verka i 10 minuter och rengör sedan ytan med en skursvamp och rent vatten. Tvätta ytan med rent vatten. Ytor som är mycket smutsiga kan kräva upprepade behandlingar. Angriper linoleum, aluminium och målade ytor. Får INTE användas på självrengörande paneler eller fläktar i spisar med varmluft.

Beskrivning: Innehåller: <15 % natriumhydroxid, <15 % icke-joniska tensider. Innehåller även: vatten, isopropylalkohol och parfym.

FARA! Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon. Förvaras oåtkomligt för barn. Inandas inte sprej. Tvätta huden grundligt efter användning. Använd skyddshandskar och ögonskydd.

  • VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
  • VID HUDKONTAKT: Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten.
  • VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.

Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN eller läkare.

Alt text

Stålrengöringsmedel​

Rengöringsmedel för rostfritt stål är speciellt utformat för rengöring av rostfria ytor som till exempel kylskåp, ugnar, hällar osv. Rengöringsmedlet löser upp fett och tar bort fingeravtryck, fettfläckar och annan smuts. Det lämnar även en tunn skyddande hinna på ytan som underlättar framtida rengöring. Förvaras oåtkomligt för barn.

Bruksanvisning: Appliceras med en mjuk trasa och gnids in tills alla fläckar är borta. Låt verka några minuter och torka sedan av med en ren trasa.

Beskrivning: Innehåller: <5 % icke-joniska och anjoniska tensider. Benzisothiazol-3(2H)-one, >15 % vit paraffinolja och alifatiska kolväten. Innehåller även: vatten och parfym.

Alt text

Keramisk hällrengöring​

Hällrengöring tar effektivt bort brända matrester utan att skapa repor. Den polerar och skyddar på samma gång och ger även din häll en blank och skyddande hinna som underlättar rengöring i framtiden.

Bruksanvisning: Applicera med en torr trasa och polera den kalla ytan tills den är ren och blank. Torka av överflödig polish vid behov. Du behöver inte använda en hällskrapa. Förvaras oåtkomligt för barn.

Beskrivning: Innehåller: <5 % icke-joniska och katjoniska tensider, >30 % alifatiska kolväten. Innehåller även: slipmedel, vatten, silikonolja, citronsyra och parfym.

Alt text

Diskmaskinsrengöring ​

Diskmaskinsrengöring är speciellt utformad för rengöring och underhåll av din diskmaskin. Diskmaskinsrengöring löser effektivt upp fett och smuts från rören i maskinen, löser upp kalkavlagringar och ser till att maskinen blir ren och får en behaglig doft. Bör användas en gång i månaden, beroende på hur ofta maskinen används.

Bruksanvisning: Töm maskinen och rensa filtret. Ta bort förseglingen från toppen av kapseln och placera flaskan med locket på i bestickkorgen med botten nedåt i tom maskin. Stäng maskinen och kör ett program på minst 65° C.

Beskrivning: Innehåller: 15–30 % citronsyra, <15 % icke-joniska tensider, <5 % zwitterjoniska tensider. Innehåller även: vatten, isopropylalkohol och parfym.

VARNING! Orsakar allvarlig ögonirritation. Förvaras oåtkomligt för barn. Tvätta huden grundligt efter användning. Använd ögonskydd. VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja. Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp.